Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα της Αγροτικής Οικονομίας

Ένας από τους πλέον στρατηγικούς άξονες και κλάδους στους οποίους θα πρέπει να βασισθεί η εθνική οικονομία είναι η αγροτική παραγωγή. Μία παραγωγή η οποία πρέπει να βασίζεται στην ποιότητα, στην εξωστρέφεια, στην τυποποίηση και στη διαφοροποίηση του αγροτικού προϊόντος.

Οι απόφοιτοι/ες της ειδικότητας «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα της αγροτικής οικονομίας» εξειδικεύονται:

 • Στο «αγροτικό επιχειρείν», τον χρηματοοικονομικό έλεγχο μιας αγροτικής επιχείρησης και τις διαδικασίες προώθησης των προϊόντων της παραγωγής

 • Στην εφαρμογή καλλιεργητικών μεθόδων και πρακτικών που συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη

 • Στην αποτελεσματική και ορθολογική διαχείριση των παραγωγικών συστημάτων εκτροφής ζώων

 • Στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών και καινοτομιών για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης μιας γεωργικής ή κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης

H Γεωργία έχει προσδιοριστεί ως ένας από τους πέντε κυριότερους παραγωγικούς τομείς, στον οποίο μπορεί να στηριχθεί η Ελλάδα για να τροφοδοτήσει την οικονομική της ανάπτυξη.

Ο αγροδιατροφικός τομέας αναδεικνύεται σε πρώτη προτεραιότητα στις περισσότερες ελληνικές περιφέρειες, σύμφωνα με τις μελέτες McKINSEY/ ΣΕΒ / ΙΟΒΕ, όπου για τα επόμενα 10 χρόνια:

 • Ο τομέας της Αγροτικής Οικονομίας θα συνεισφέρει περισσότερα από 13 δις € στην αύξηση του ΑΕΠ..
 • Αναμένεται η δημιουργία 500.000 νέων θέσεων εργασίας.

Τα παραπάνω συνηγορούν για την αναγκαιότητα εκπαίδευσης εξειδικευμένων στελεχών τα οποία θα μπορέσουν να διαχειριστούν αποτελεσματικά είτε δικές τους Αγροτικές εκμεταλλεύσεις, είτε να στελεχώσουν επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται και αναπτύσσονται στον αγροδιατροφικό τομέα.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα της αγροτικής οικονομίας», μπορεί να απασχοληθεί:

 • Σε επιχειρήσεις του πρωτογενή τομέα, παραγωγικούς και μεταποιητικούς συνεταιρισμούς, οργανισμούς που ασχολούνται με την ανάπτυξη του Αγροτικού χώρου και τη συμβουλευτική σ’ αυτόν.
 • Σε μελετητικά γραφεία τα οποία συντάσσουν, παρακολουθούν και διαχειρίζονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
 • Ως αυτοαπασχολούμενος ιδρύοντας ή συνεχίζοντας μία οικογενειακή αγροτική εκμετάλλευση, η οποία θα μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά μέσα από την καλύτερη προώθηση των αγροτικών προϊόντων, την ενσωμάτωση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, τη συνέργεια με άλλες επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς.

Σπουδάζοντας την ειδικότητα «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα της αγροτικής οικονομίας» θα είσαι ικανός:

 • Να λειτουργείς μία γεωργική ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση, εφαρμόζοντας τις κατάλληλες καλλιεργητικές και παραγωγικές μεθόδους και τεχνικές οι οποίες συμβάλλουν στην αύξηση της απόδοσης της εκμετάλλευσης, αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος.
 • Να διαχειρίζεσαι την Αγροτική σου επιχείρηση αποτελεσματικά, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα εργαλεία και μεθόδους (επιχειρηματικό σχέδιο, προϋπολογισμός / έσοδα – έξοδα, μέτρηση του κόστους και του καθαρού αποτελέσματος).
 • Να τηρείς τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία της επιχείρησής σου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Να διακρίνεις επιχειρηματικές ευκαιρίες στον Αγροδιατροφικό τομέα, τις τάσεις της αγοράς και να αναλαμβάνεις τις κατάλληλες ενέργειες προώθησης των παραγόμενων προϊόντων.
 • Να συντάσσεις και να παρακολουθείς επενδυτικά σχέδια που αφορούν στον αγροτικό χώρο και συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μικροοικονομική
Γενική και Ειδική Ζωοτεχνία
Φυτική Παραγωγή I
Εδαφολογία-Λιπασματολογία
Οικονομικά Μαθηματικά
Φυτική Παραγωγή II
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Γεωργική Οικονομική Στατιστική
Αγροτική Κοινωνιολογία
Εντομολογία
Φυτοπαθολογία
Γεωργική Πολιτική
Γεωργική Λογιστική
Γεωργική Οικονομική
Αειφορική Διαχείριση Φυσικών Πόρων
Ποσοτικές Μέθοδοι
 • Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. (Δημόσια και ιδιωτικά) είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων – 2 έτη - , επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας συνολικής διάρκειας 960 ωρών. Το πέμπτο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης δύναται να λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του τρίτου και του τέταρτου εξαμήνου φοίτησης. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα κατάρτισης καθορίζεται σε 20 ώρες. Ο μέγιστος αριθμός των ωρών διδασκαλίας καθορίζεται σε οκτώ (8) ώρες ανά ημέρα κατάρτισης.
 • Με την επιτυχή ολοκλήρωση του διετούς κύκλου σπουδών οι απόφοιτοι αποκτούν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης, που τους δίνει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., και οδηγούν στην απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 5 (Σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων).
 • Στις εξετάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συμμετέχουν ισότιμα οι απόφοιτοι όλων των Ι.Ε.Κ. της χώρας, δημοσίων και ιδιωτικών, εξεταζόμενοι τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό μέρος. Οι Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) που απονέμουν τα Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. είναι απολύτως ισότιμες των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, καταρτίζεται εθνικός κατάλογος αναγνωρισμένων επαγγελμάτων και καθορίζονται τα επίπεδα επαγγελματικής κατάρτισης, που προβλέπονται για κάθε επάγγελμα.
Γιατί να επιλέξετε το ΙΕΚ Open Mellon

Εκμάθηση και πιστοποίηση στους Η/Υ

Ενισχυτική διδασκαλία

Μαθήματα Αγγλικών

Διαχείριση σταδιοδρομίας

 

Πρακτική άσκηση

Υποστήριξη επιχειρηματικότητας

Χρήση των εργαστηρίων

Διασύνδεση με το εξωτερικό

Θα ήθελα πληροφορίες για την Ειδικότητα του Στελέχους Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα της Αγροτικής Οικονομίας

Ονοματεπώνυμο (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Τηλέφωνο (απαραίτητο)

Συμφωνώ με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.