Τεχνικός δενδροκομίας και εναλλακτικών δενδρωδών καλλιεργειών

texnikos-dendrokomias
Με τον όρο δενδρώδεις καλλιέργειες εννοούμε μια μεγάλη κατηγορία πολυετών φυτών, τα οποία εκμεταλλεύεται ο άνθρωπος για παραγωγή καρπών. Εκτός από τις παραδοσιακές καλλιέργειες που διατηρούν πολύ καλές προοπτικές, αναπτύσσουν δυναμική μια σειρά εναλλακτικών δενδροκομικών ειδών, που επεκτείνονται λόγω της υψηλής διατροφικής αξίας των καρπών και προϊόντων τους, η κατηγορία των «υπερτροφών».

Οι απόφοιτοι/ες της ειδικότητας «Τεχνικός δενδροκομίας και εναλλακτικών δενδρωδών καλλιεργειών» είναι τεχνικά στελέχη του Γεωργικού Τομέα ειδικευμένα στην:

 • Καλλιέργεια ειδών και ποικιλιών καρποφόρων δέντρων και θάμνων που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του καταναλωτικού κοινού, εισέρχονται γρήγορα σε καρποφορία, έχουν υψηλές αποδόσεις και εμφανίζουν ανθεκτικότητα σε σημαντικές προσβολές

 • Τεχνική καλλιέργειας των δενδροκομικών ειδών που να επιτρέπει την εκμηχάνιση των καλλιεργητικών φροντίδων και την αποδοτική χρησιμοποίηση των εισροών, ελαχιστοποιώντας το κόστος παραγωγής

 • Τους μετασυλλεκτικούς χειρισμούς, τυποποίηση και συσκευασία των δενδροκομικών προϊόντων έτσι ώστε να καταστούν πιο ελκυστικά στο καταναλωτικό κοινό και να εξασφαλίζουν υψηλές τιμές πώλησης

Ο τομέας της δενδροκομίας αποτελεί έναν από τους πλέον σημαντικούς κλάδους της ελληνικής γεωργίας, με χαρακτηριστικό εκπρόσωπο την ελιά, την αρχαιότερη και σημαντικότερη καλλιέργεια της χώρας.

Σπουδάζοντας την ειδικότητα του Ι.Ι.Ε.Κ. Open Mellon «Τεχνικός δενδροκομίας και εναλλακτικών δενδρωδών καλλιεργειών», θα αποκτήσεις μία ευρύτητα γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τις παραδοσιακές ή νέες δενδροκομικές καλλιέργειες, αλλά και την τεχνογνωσία να εφαρμόζεις τα πιο σύγχρονα καλλιεργητικά συστήματα (πυκνές φυτεύσεις, μηχανοποιημένες φροντίδες και συλλογή καρπών, υπόγεια άρδευση κά).

Η ειδικότητα του «Τεχνικού δενδροκομίας και εναλλακτικών δενδρωδών καλλιεργειών» είναι σχεδιασμένη για να παρέχει τεχνική επιστημονική κατάρτιση για την οικονομικά επιτυχή καλλιέργεια των περισσότερων από τις παραδοσιακές καλλιέργειες αλλά και όλων των δυναμικών καλλιεργειών, που καλλιεργούνται σήμερα στη χώρα μας.

O/Η απόφοιτος/η «Τεχνικός δενδροκομίας και εναλλακτικών δενδρωδών καλλιεργειών» εκτός από την απασχόληση του ως ελεύθερος επαγγελματίας/καλλιεργητής, μπορεί να εργαστεί σε συνεταιριστικές οργανώσεις, σε ομάδες παραγωγών ή και σε μεταποιητικές μονάδες που ασχολούνται µε τη διαλογή, τυποποίηση και συσκευασία προϊόντων δενδροκομίας, στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε δημόσιους οργανισμούς και υπηρεσίες ως τεχνίτης αστικού πρασίνου. Μπορεί να απασχοληθεί ως:

 • Παραγωγός προϊόντων δενδροκομίας,
 • Παραγωγός πολλαπλασιαστικού υλικού (φυτώρια),
 • Παραγωγός βιολογικών προϊόντων δενδροκομίας,
 • Σύμβουλος σε θέματα τυποποίησης, μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων δενδροκομίας,
 • Ειδικός στο κλάδεμα διαμόρφωσης και καρποφορίας.

Ο «Τεχνικός δενδροκομίας και εναλλακτικών δενδρωδών καλλιεργειών» είναι τεχνικό στέλεχος του Γεωργικού Τομέα. Θα είσαι ικανός να:

 • Διενεργείς με επιτυχία πολλαπλασιασμό δενδρωδών καλλιεργειών.
 • Αναλαμβάνεις την εγκατάσταση, την περιποίηση (κλάδεμα-λίπανση) καθώς και τη φυτοπροστασία του οπωρώνα..
 • Σχεδιάζεις την άρδευση-στράγγιση δενδρωδών καλλιεργειών.
 • Επιλέγεις το μηχανολογικό εξοπλισμό δενδροκομικών εκμεταλλεύσεων.
 • Οργανώνεις γεωργικές επιχειρήσεις εκμετάλλευσης/επεξεργασίας προϊόντων δενδροκομικών καλλιεργειών.
 • Συμβουλεύεις σε θέματα εμπορίας και κοστολόγησης προϊόντων δενδροκομίας.
Γενική Δενδροκομία
Θρέψη Φυτών- Λιπασματολογία
Φυτοπροστασία Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
Ειδική Δενδροκομία Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
Εναλλακτικές Δενδρώδεις Καλλιέργειες
Εφαρμοσμένη Εδαφολογία
Ζιζανιολογία
Διαχείριση Υδατικών Πόρων – Αρδεύσεις-Στραγγίσεις
Αγρομετεωρολογία – Κλιματολογία
Διασφάλιση Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων
Γεωργικά Εργαλεία & Μηχανήματα
Συσκευασία – Εμπορία – Τυποποίηση Προϊόντων Δενδροκομίας
Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
Ελιά και Ελαιόλαδο, Αειφορική Διαχείριση
Μετασυλλεκτική Τεχνολογία και Χειρισμοί
Αρχές Βιολογικής/Οργανικής Γεωργίας
Γεωργική Οικονομία
Πολ/σμος Καρποφόρων Δένδρων και Θάμνων
Καλλωπιστικά Δέντρα Και Θάμνοι
Αστικό Πράσινο
 • Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. (Δημόσια και ιδιωτικά) είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων – 2 έτη - , επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας συνολικής διάρκειας 960 ωρών. Το πέμπτο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης δύναται να λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του τρίτου και του τέταρτου εξαμήνου φοίτησης. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα κατάρτισης καθορίζεται σε 20 ώρες. Ο μέγιστος αριθμός των ωρών διδασκαλίας καθορίζεται σε οκτώ (8) ώρες ανά ημέρα κατάρτισης.
 • Με την επιτυχή ολοκλήρωση του διετούς κύκλου σπουδών οι απόφοιτοι αποκτούν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης, που τους δίνει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., και οδηγούν στην απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 5 (Σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων).
 • Στις εξετάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συμμετέχουν ισότιμα οι απόφοιτοι όλων των Ι.Ε.Κ. της χώρας, δημοσίων και ιδιωτικών, εξεταζόμενοι τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό μέρος. Οι Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) που απονέμουν τα Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. είναι απολύτως ισότιμες των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, καταρτίζεται εθνικός κατάλογος αναγνωρισμένων επαγγελμάτων και καθορίζονται τα επίπεδα επαγγελματικής κατάρτισης, που προβλέπονται για κάθε επάγγελμα.
Γιατί να επιλέξετε το ΙΕΚ Open Mellon

Εκμάθηση και πιστοποίηση στους Η/Υ

Ενισχυτική διδασκαλία

Μαθήματα Αγγλικών

Διαχείριση σταδιοδρομίας

 

Πρακτική άσκηση

Υποστήριξη επιχειρηματικότητας

Χρήση των εργαστηρίων

Διασύνδεση με το εξωτερικό

Θα ήθελα πληροφορίες για την Ειδικότητα του Τεχνικού δενδροκομίας και εναλλακτικών δενδρωδών καλλιεργειών

Ονοματεπώνυμο (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Τηλέφωνο (απαραίτητο)

Συμφωνώ με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.