Έλληνες Υπήκοοι

- Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου, ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ, ΤΕΕ/ΤΕΛ), επικυρωμένο
- Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (δύο όψεις), επικυρωμένη
- Φωτοτυπία Βεβαίωσης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Ασθενείας
- 4 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες (μέγεθος ταυτότητας)

Αλλοδαποί Υπήκοοι, με Ελληνικό Τίτλο Σπουδών

- Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου, ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ, ΤΕΕ/ΤΕΛ), επικυρωμένο
- Φωτοτυπία Διαβατηρίου (σπουδαστή και γονέων) επικυρωμένη
-Φωτοτυπία της Άδειας Παραμονής, επικυρωμένη ή Βεβαίωση της Υπηρεσίας Αλλοδαπών ότι ο εγγραφόμενος κατέθεσε σχετική αίτηση για έκδοσή της
- 4 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες (μέγεθος ταυτότητας)
- Φωτοτυπία Βεβαίωσης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Ασθενείας

Αλλοδαποί Υπήκοοι, με Ξένο Τίτλο Σπουδών

- Αντίγραφο ξενόγλωσσου τίτλου σπουδών, επικυρωμένο και μεταφρασμένο από το υπουργείο Εξωτερικών
- Φωτοτυπία Διαβατηρίου (σπουδαστή και γονέων) επικυρωμένη
-Φωτοτυπία της Άδειας Παραμονής, επικυρωμένη ή Βεβαίωση της Υπηρεσίας Αλλοδαπών ότι ο εγγραφόμενος κατέθεσε σχετική αίτηση για έκδοσή της
- 4 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες (μέγεθος ταυτότητας)
- Φωτοτυπία Βεβαίωσης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Ασθενείας
- Βεβαίωση Ελληνομάθειας του Διδασκαλείου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ή Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Επικοινωνήστε μαζί μας